மண் வாசம்


வாசம் மண் வாசம்-எங்கள்
ஊரின் மண் வாசம்
நேசம் நெஞ்சில் நேசம்-எங்கள்
தேச மண்ணில் நேசம்

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *